Πρόσκληση (Τετάρτη 13-12-2017 και ώρα 13:00 & επαναληπτική Συνέλευση την Πέμπτη 21/12/2017 και ώρα 11.30 π.μ.)

Αποτελέσματα-Δελτίο Τύπου

Καλούνται οι κ.κ. Επιμορφωτές/τριες, οι οποίοι δίδαξαν στο Π.Ε.Κ. Πάτρας κατά τα σχ. έτη 2012-2013 στα προγράμματα «Εισαγωγική Επιμόρφωση Νεοδιόριστων 2012-13» και «Εισαγωγική Επιμόρφωση Αναπληρωτών 2012-13», καθώς και κατά τα έτη 2013-2014 και 2014-2015 στο πρόγραμμα «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- άξονες προτεραιότητας 1, 2 και 3», όπως και  οι κ.κ. Επιμορφωτές/τριες, οι οποίοι δίδαξαν στο Π.Ε.Κ. Πάτρας  κατά το σχολικό έτος 2016-2017

στα Υποχρεωτικά και στα Πιλοτικά Εθελοντικά Προαιρετικά Επιμορφωτικά Προγράμματα που διοργάνωσε  το Π.Ε.Κ. Πάτρας, σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 13-12-2017και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία του Π.Ε.Κ Πάτρας που στεγάζεται στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας Πατρών, με θέμα:

«Εκλογή Εκπροσώπων για το Συντονιστικό Συμβούλιο του Π.Ε.Κ Πάτρας».

Θα εκλεγούν:

-        δύο (2) εκπρόσωποι  από την Π/θμια Εκπ/ση (ένας τακτικός κι ένας αναπληρωματικός)

-        δύο (2) εκπρόσωποι  από την Δ/θμια Εκπ/ση (ένας τακτικός κι ένας αναπληρωματικός), οι οποίοι θα συμμετέχουν στο Συντονιστικό Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. Πάτρας κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Η θητεία των αιρετών εκπροσώπων που θα εκλεγούν λήγει στις 31 Αυγούστου 2018.

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των αιρετών μελών του Συντονιστικού Συμβουλίου του ΠΕΚ Πάτρας θα διεξαχθεί αμέσως μετά τη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη απαρτίας (βάσει του άρθρου 17 του ν.2009/1992 απαιτείται απαρτία κατά τα 2/3 του εκλογικού σώματος), θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική Συνέλευση την Πέμπτη 21/12/2017 και ώρα 11.30 π.μ. στα Γραφεία του ΠΕΚ Πάτρας  χωρίς άλλη πρόσκληση.  

Σημείωση: Σύμφωνα, με το Ν. 3833/2010 άρθρο 7, «Τα κάθε είδους µόνιµα ή προσωρινού χαρακτήρα συλλογικά όργανα (συµβούλια, επιτροπές, οµάδες εργασίας κ.λπ.) του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α., τα οποία προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή συνιστώνται και συγκροτούνται µε διοικητικές πράξεις λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα µέλη τους».