ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α.Δ.Α.:ΒΕΑΗ9-ΓΨΩ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Π.Ε.Κ ΠΑΤΡΑΣ
(Αρ.Πράξης 11 / 03-04-2013)
  1. Ανάθεση του έργου καθαριότητας των αιθουσών του Σχολείου στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η Α΄ και Β΄ φάσης Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», σχολικού έτους 2012-2013.
  2. Ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων υλικών (Toner, φωτοτυπικό χαρτί, κλπ.) για την Α΄ και Β΄ φάση Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», σχολικού έτους 2012-13.